Quote Originally Posted by DemonGod View Post
Đề nghị thm luật nếu post trong phần request th phải post tn game/anime/manga m mnh cần, chứ khng post ci kiểu "Mnh cần tm game ny." "Gip mnh tm game ny."
Trong trường hợp game/anime/manga m khng biết tn th phải ni r l cần tm game/anime/manga c nội dung như thế no.