Nội dung như trn:

1. Philonghp:
buzplanet.info/buzplanet_old/showthread.php?t=3077
http://buzplanet.info/buzplanet_old/showthread.php?t=3098...