Conversation Between Hayuki and superutuanga

4 Visitor Messages

  1. Khng phải đu, mnh tag l tag như vầy n
  2. Game cũ th thi, cũng khng cần lắm.

    , game no viết bằng RPG maker phiền cậu tag hộ mnh ci tag RPG maker nh.
  3. h game mới th mnh sẽ up cn mấy ci game kia l mnh move data move nhanh qu nn qun. :mohoi:
  4. Yuki n, mấy ci rpg cậu up thm 1,2 tấm sceenshot nh, cn với eroge th khỏi cần.

    Nếu khng c host th xi imagevenue cũng kh ổn.
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4